Có 1 kết quả:

zhì zuò shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) maker
(2) manufacturer