Có 1 kết quả:

zhì chéng

1/1

zhì chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to manufacture
(2) to turn out (a product)