Có 1 kết quả:

fù hé

1/1

fù hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complex
(2) compound
(3) composite
(4) hybrid