Có 1 kết quả:

fù hé yuán yīn ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diphthong (such as putonghua ɑi, uei etc)