Có 1 kết quả:

fù hé mǔ yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) diphthong
(2) compound vowel