Có 1 kết quả:

fù shù xíng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

plural form (of a countable noun)