Có 1 kết quả:

fù zhí xī chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

digenetic trematode worm (i.e. from Order Digenea 複殖目|复殖目)