Có 1 kết quả:

fù zhí mù

1/1

fù zhí mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Order Digenea (including trematode worms that parasite humans)