Có 1 kết quả:

fù tīng

1/1

fù tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double hearing
(2) diplacusis