Có 1 kết quả:

fù yīn cí

1/1

fù yīn cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disyllabic word
(2) polysyllabic word