Có 1 kết quả:

biǎn xiá

1/1

biǎn xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) narrow
(2) small-minded

Một số bài thơ có sử dụng