Có 1 kết quả:

hè tóu dōng

1/1

hè tóu dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-sided thrush (Turdus feae)