Có 1 kết quả:

hè yán liù

1/1

hè yán liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown accentor (Prunella fulvescens)