Có 1 kết quả:

hè yán liù ㄏㄜˋ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown accentor (Prunella fulvescens)