Có 1 kết quả:

hè lín xiāo

1/1

hè lín xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown wood owl (Strix leptogrammica)