Có 1 kết quả:

hè hé wū

1/1

hè hé wū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown dipper (Cinclus pallasii)