Có 1 kết quả:

hè yú xiāo

1/1

hè yú xiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown fish owl (Ketupa zeylonensis)