Có 1 kết quả:

hè méi

1/1

hè méi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lignite
(2) brown coal