Có 1 kết quả:

hè chì chā wěi hǎi yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tristram's storm petrel (Oceanodroma tristrami)