Có 1 kết quả:

hè chì yàn ōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bridled tern (Onychoprion anaethetus)