Có 1 kết quả:

hè chì xuě què

1/1

hè chì xuě què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tibetan snowfinch (Montifringilla adamsi)