Có 1 kết quả:

hè chì yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown-winged parrotbill (Sinosuthora brunnea)