Có 1 kết quả:

hè bèi wēng jú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bar-winged flycatcher-shrike (Hemipus picatus)