Có 1 kết quả:

hè jiān niǎo

1/1

hè jiān niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown booby (Sula leucogaster)