Có 1 kết quả:

bāo yáng

1/1

bāo yáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to praise

Một số bài thơ có sử dụng