Có 2 kết quả:

dā liándā lian

1/2

dā lián

giản thể

Từ điển phổ thông

1. túi thồ, hầu bao, túi bạc
2. áo vật

dā lian

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloth pouch open in the middle, forming two bags
(2) jacket worn for Chinese wrestling