Có 1 kết quả:

tùn xià

1/1

tùn xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take off (trousers)
(2) to drop one's pants