Có 1 kết quả:

tùn tàor

1/1

tùn tàor

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to break loose
(2) to shake off responsibility