Có 1 kết quả:

chǐ duó

1/1

chǐ duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deprive
(2) to strip of