Có 1 kết quả:

zhě qū

1/1

zhě qū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) creasing
(2) folding