Có 1 kết quả:

zhě zhòu

1/1

zhě zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fold
(2) crease
(3) wrinkle
(4) geological fold