Có 1 kết quả:

zhě zhòu shān xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

fold mountain system (geology)