Có 1 kết quả:

zhě zhòu shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

fold mountain range (geology)