Có 1 kết quả:

zhě zhòu ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fold
(2) crease
(3) wrinkle
(4) geological fold