Có 1 kết quả:

xiè nì

1/1

xiè nì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) familiar (i.e. rude)
(2) irreverent