Có 1 kết quả:

xiè dú shén míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to blaspheme
(2) to commit sacrilege