Có 1 kết quả:

xiè dú

1/1

xiè dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blaspheme
(2) to profane