Có 2 kết quả:

ㄒㄧㄒㄧ

1/2

ㄒㄧ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the West
(2) abbr. for Spain 西班牙[Xi1 ban1 ya2]
(3) Spanish

Từ ghép 332

bīng lang Xī shī 槟榔西施bīng lang Xī shī 檳榔西施Dà Táng Xī yù Jì 大唐西域記Dà Táng Xī yù Jì 大唐西域记Dōng Xī dé 东西德Dōng Xī dé 東西德Dōng Xī Zhōu 东西周Dōng Xī Zhōu 東西周Guó lì Xī nán Lián hé Dà xué 国立西南联合大学Guó lì Xī nán Lián hé Dà xué 國立西南聯合大學Hòu Xī yóu Jì 后西游记Hòu Xī yóu Jì 後西遊記kè Xī 克西Lù Xī xīng 陆西星Lù Xī xīng 陸西星qíng rén yǎn lǐ chū Xī shī 情人眼裡出西施qíng rén yǎn lǐ chū Xī shī 情人眼里出西施qíng rén yǎn lǐ yǒu Xī shī 情人眼裡有西施qíng rén yǎn lǐ yǒu Xī shī 情人眼里有西施Xī ān 西安Xī ān Diàn zǐ Kē jì Dà xué 西安电子科技大学Xī ān Diàn zǐ Kē jì Dà xué 西安電子科技大學Xī ān Jiāo tōng Dà xué 西安交通大学Xī ān Jiāo tōng Dà xué 西安交通大學Xī ān qū 西安区Xī ān qū 西安區Xī ān Shì 西安市Xī ān Shì biàn 西安事变Xī ān Shì biàn 西安事變Xī ān Wài guó yǔ Dà xué 西安外国语大学Xī ān Wài guó yǔ Dà xué 西安外國語大學Xī Àò dà lì yà 西澳大利亚Xī Àò dà lì yà 西澳大利亞Xī ào dà lì yà zhōu 西澳大利亚州Xī ào dà lì yà zhōu 西澳大利亞州Xī bān yá 西班牙Xī bān yá gǎng 西班牙港Xī bān yá rén 西班牙人Xī bān yá wén 西班牙文Xī bān yá yǔ 西班牙語Xī bān yá yǔ 西班牙语Xī běi 西北Xī běi bù 西北部Xī běi Dà xué 西北大学Xī běi Dà xué 西北大學Xī běi Gōng yè Dà xué 西北工业大学Xī běi Gōng yè Dà xué 西北工業大學Xī běi Háng kōng Gōng sī 西北航空公司Xī běi Nóng lín Kē jì Dà xué 西北农林科技大学Xī běi Nóng lín Kē jì Dà xué 西北農林科技大學Xī bó lì yà 西伯利亚Xī bó lì yà 西伯利亞Xī bó lì yà yín ōu 西伯利亚银鸥Xī bó lì yà yín ōu 西伯利亞銀鷗Xī bù piàn 西部片Xī chāng 西昌Xī chāng shì 西昌市Xī chéng qū 西城区Xī chéng qū 西城區Xī chōng 西充Xī chōng xiàn 西充县Xī chōng xiàn 西充縣Xī chóu 西畴Xī chóu 西疇Xī chóu xiàn 西畴县Xī chóu xiàn 西疇縣Xī cūn 西村Xī dān 西单Xī dān 西單Xī Dé 西德Xī dé ní 西德尼Xī diǎn 西点Xī diǎn 西點Xī dùn 西頓Xī dùn 西顿Xī fān yǎ shū 西番雅书Xī fān yǎ shū 西番雅書Xī fāng 西方Xī fāng rén 西方人Xī Fēi 西非Xī fēng 西丰Xī fēng 西峰Xī fēng 西豐Xī fēng qū 西峰区Xī fēng qū 西峰區Xī fēng xiàn 西丰县Xī fēng xiàn 西豐縣Xī fú 西弗Xī Fú jí ní yà 西弗吉尼亚Xī Fú jí ní yà 西弗吉尼亞Xī Fú jí ní yà zhōu 西弗吉尼亚州Xī Fú jí ní yà zhōu 西弗吉尼亞州Xī gǎng 西港Xī gǎng qū 西岗区Xī gǎng qū 西崗區Xī gǎng xiāng 西港乡Xī gǎng xiāng 西港鄉Xī gé mǎ 西格玛Xī gé mǎ 西格瑪Xī gé mēng dé 西格蒙德Xī gōng qū 西工区Xī gōng qū 西工區Xī gòng 西貢Xī gòng 西贡Xī gù 西固Xī gù Qū 西固区Xī gù Qū 西固區Xī hā nǔ kè 西哈努克Xī Hǎi 西海Xī Hàn 西汉Xī Hàn 西漢Xī hé 西和Xī hé xiàn 西和县Xī hé xiàn 西和縣Xī hú 西湖Xī hú qū 西湖区Xī hú qū 西湖區Xī hú xiāng 西湖乡Xī hú xiāng 西湖鄉Xī huā tīng 西花厅Xī huā tīng 西花廳Xī huá 西华Xī huá 西華Xī huá xiàn 西华县Xī huá xiàn 西華縣Xī jí 西吉Xī jí xiàn 西吉县Xī jí xiàn 西吉縣Xī jiāng 西江Xī Jìn 西晉Xī Jìn 西晋Xī kāng 西康Xī kāng shěng 西康省Xī kē ěr sī jī 西科尔斯基Xī kē ěr sī jī 西科爾斯基Xī lā 西拉Xī lā yǎ zú 西拉雅族Xī lái ān 西來庵Xī lái ān 西来庵Xī lǐ ěr 西里尔Xī lǐ ěr 西里爾Xī lǐ ěr zì mǔ 西里尔字母Xī lǐ ěr zì mǔ 西里爾字母Xī lǐ xī yà 西里西亚Xī lǐ xī yà 西里西亞Xī Liáng 西凉Xī Liáng 西涼Xī Liáo 西辽Xī Liáo 西遼Xī lín 西林Xī lín qū 西林区Xī lín qū 西林區Xī lín xiàn 西林县Xī lín xiàn 西林縣Xī líng 西陵Xī líng qū 西陵区Xī líng qū 西陵區Xī líng Xiá 西陵峡Xī líng Xiá 西陵峽Xī lóu Jì 西楼记Xī lóu Jì 西樓記Xī lóu mèng 西楼梦Xī lóu mèng 西樓夢Xī luó 西螺Xī luó zhèn 西螺鎮Xī luó zhèn 西螺镇Xī mén 西門Xī mén 西门Xī Mén bào 西門豹Xī Mén bào 西门豹Xī mén dīng 西門町Xī mén dīng 西门町Xī mén Qìng 西門慶Xī mén Qìng 西门庆Xī mén zǐ 西門子Xī mén zǐ 西门子Xī mén zǐ Gōng sī 西門子公司Xī mén zǐ Gōng sī 西门子公司Xī méng Wǎ zú Zì zhì xiàn 西盟佤族自治县Xī méng Wǎ zú Zì zhì xiàn 西盟佤族自治縣Xī méng xiàn 西盟县Xī méng xiàn 西盟縣Xī měng · Shū sī tè 西蒙舒斯特Xī Mèng jiā lā bāng 西孟加拉邦Xī mǐ dé lán zī 西米德兰兹Xī mǐ dé lán zī 西米德蘭茲Xī mǐ dé lán zī jùn 西米德兰兹郡Xī mǐ dé lán zī jùn 西米德蘭茲郡Xī mǐn 西敏Xī nǎi 西乃Xī nǎi Shān 西乃山Xī nài 西奈Xī nài Bàn dǎo 西奈半岛Xī nài Bàn dǎo 西奈半島Xī nài Shān 西奈山Xī nán Dà xué 西南大学Xī nán Dà xué 西南大學Xī nán Jiāo tōng Dà xué 西南交通大学Xī nán Jiāo tōng Dà xué 西南交通大學Xī nán zhōng shā Qún dǎo 西南中沙群岛Xī nán zhōng shā Qún dǎo 西南中沙群島Xī níng 西宁Xī níng 西寧Xī níng shì 西宁市Xī níng shì 西寧市Xī ōu 西欧Xī ōu 西歐Xī ōu Lián méng 西欧联盟Xī ōu Lián méng 西歐聯盟Xī píng 西平Xī píng xiàn 西平县Xī píng xiàn 西平縣Xī pō lā 西坡拉Xī qiáng 西墙Xī qiáng 西牆Xī Qín 西秦Xī qīng 西青Xī qīng qū 西青区Xī qīng qū 西青區Xī róng 西戎Xī Sā hā lā 西撒哈拉Xī Sà mó yà 西萨摩亚Xī Sà mó yà 西薩摩亞Xī sāi luó 西塞罗Xī sāi luó 西塞羅Xī sài shān 西塞山Xī sài shān qū 西塞山区Xī sài shān qū 西塞山區Xī shā 西沙Xī shā Qún dǎo 西沙群岛Xī shā Qún dǎo 西沙群島Xī shān qū 西山区Xī shān qū 西山區Xī shī 西施Xī shì qū 西市区Xī shì qū 西市區Xī shuāng bǎn nà 西双版纳Xī shuāng bǎn nà 西雙版納Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu 西双版纳傣族自治州Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu 西雙版納傣族自治州Xī shuāng bǎn nà zhōu 西双版纳州Xī shuāng bǎn nà zhōu 西雙版納州Xī sī tǎ ní 西斯塔尼Xī sī tīng 西斯汀Xī sī tíng 西斯廷Xī sōng 西松Xī sōng Jiàn shè 西松建設Xī sōng Jiàn shè 西松建设Xī tiān 西天Xī tún Qū 西屯区Xī tún Qū 西屯區Xī Wài 西外Xī wàn ní 西万尼Xī wàn ní 西萬尼Xī wáng mǔ 西王母Xī Wèi 西魏Xī wén 西文Xī wū zhū mù qìn qí 西乌珠穆沁旗Xī wū zhū mù qìn qí 西烏珠穆沁旗Xī xī jiā 希西家Xī xī lǐ 西西里Xī xī lǐ Dǎo 西西里岛Xī xī lǐ Dǎo 西西里島Xī xiá 西峡Xī xiá 西峽Xī xiá xiàn 西峡县Xī xiá xiàn 西峽縣Xī Xià 西夏Xī xià qū 西夏区Xī xià qū 西夏區Xī xiāng 西乡Xī xiāng 西鄉Xī xiāng Jì 西厢记Xī xiāng Jì 西廂記Xī xiāng táng 西乡塘Xī xiāng táng 西鄉塘Xī xiāng táng Qū 西乡塘区Xī xiāng táng Qū 西鄉塘區Xī xiāng Xiàn 西乡县Xī xiāng Xiàn 西鄉縣Xī xiù 西秀Xī xiù qū 西秀区Xī xiù qū 西秀區Xī xué 西学Xī xué 西學Xī yǎ tú 西雅图Xī yǎ tú 西雅圖Xī Yà 西亚Xī Yà 西亞Xī yē nà 西耶那Xī yì 西艺Xī yì 西藝Xī Yìn dù 西印度Xī yóu bǔ 西游补Xī yóu bǔ 西遊補Xī yóu Jì 西游记Xī yóu Jì 西遊記Xī yǔ 西屿Xī yǔ 西嶼Xī yǔ xiāng 西屿乡Xī yǔ xiāng 西嶼鄉Xī yù 西域Xī yù jì 西域記Xī yù jì 西域记Xī yuè 西岳Xī yuè 西嶽Xī zàng 西藏Xī zàng Bǎi wàn Nóng nú Jiě Fàng Jì niàn rì 西藏百万农奴解放纪念日Xī zàng Bǎi wàn Nóng nú Jiě Fàng Jì niàn rì 西藏百萬農奴解放紀念日Xī zàng máo tuǐ shā jī 西藏毛腿沙雞Xī zàng máo tuǐ shā jī 西藏毛腿沙鸡Xī zàng rén 西藏人Xī zàng Zì zhì qū 西藏自治区Xī zàng Zì zhì qū 西藏自治區Xī zhí mén 西直門Xī zhí mén 西直门Xī Zhōu 西周Xī zǐ 西子Xī zǐ pěng xīn 西子捧心Xù Xī yóu Jì 續西遊記Xù Xī yóu Jì 续西游记yù pǔ Xī lóng 玉普西隆Zhōng tǐ Xī yòng 中体西用Zhōng tǐ Xī yòng 中體西用Zhōng Xī 中西Zhōng Xī hé bì 中西合璧Zhōng Xī hé bìng 中西合併Zhōng Xī hé bìng 中西合并Zhōng Xī qū 中西区Zhōng Xī qū 中西區Zhōng Xī yī jié hé 中西医结合Zhōng Xī yī jié hé 中西醫結合

ㄒㄧ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phía tây, phương tây

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phương tây.
2. (Danh) Chỉ các quốc gia Âu Mĩ ở phương tây.
3. (Danh) Tên gọi tắt của “Tây Ban Nha” 西班牙.
4. (Danh) Họ “Tây”.
5. (Tính) Về phía tây. ◎Như: “nhật lạc tây san” 日落西山 mặt trời lặn bên núi phía tây.
6. (Tính) Có liên quan tới Âu Mĩ. ◎Như: “tây sử” 西史 sử Âu Mĩ, “tây lịch” 西歷 dương lịch, “tây phục” 西服 y phục theo lối Âu Mĩ.
7. § Ghi chú: (1) Phật giáo từ ấn Độ truyền vào Trung Quốc, cho nên gọi phương Tây là đất Phật. (2) Tông “Tịnh độ” 淨土 trong Phật giáo nói người niệm Phật lúc chết sẽ được đức Di-Đà tiếp dẫn về nước Cực Lạc ở phía tây, “tây phương cực lạc thế giới” 西方極樂世界.
8. § Cũng đọc là “tê”.

Từ điển Thiều Chửu

① Phương tây.
② Thái tây 泰西 chỉ về châu Âu, châu Mĩ. Như tây sử 西史 sử tây, tây lịch 西歷 lịch tây. Vì các nước ấy ở về phía tây nước Tàu nên gọi là nước Tây.
③ Phật giáo từ Ấn Ðộ truyền vào nước Tàu, cho nên gọi phương Tây là đất Phật.
④ Tôn Tịnh độ 淨土 trong Phật giáo nói người niệm Phật lúc chết sẽ được đức Di-đà tiếp dẫn về nước Cực Lạc ở phía tây xứ ta ở, tây phương cực lạc thế giới 西方極樂世界. Vì thế nên tục mới gọi người chết là quy tây 歸西. Cũng đọc là tê.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Phía tây, hướng tây: 夕陽西下 Mặt trời lặn ở hướng Tây;
② [Xi] (Kiểu) Tây, Âu: 西式糕點 Bánh ngọt kiểu tây; 西服 Âu phục;
③ Tây phương (chỉ nước Ấn Độ, nơi đất Phật, nằm về phía tây của Trung Quốc);
④ Tây phương cực lạc (nơi Phật Di Lặc ở): 歸西 Về Tây phương cực lạc, chết;
⑤ (Họ) Tây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng mặt trời lặn. Đoạn trường tân thanh : » Tà tà bóng ngã về tây « — Chỉ các nước Âu, Mĩ. Td: Tây xan ( cơm tây ) — Ta còn đọc trại là Tê.

Từ điển Trung-Anh

west

Từ ghép 657

Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亚Ā bǐ xī ní yà 阿比西尼亞Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亚官话Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亞官話Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亚人Ā bǐ xī ní yà rén 阿比西尼亞人Ā bù lái tí · Ā bù dū rè xī tí 阿不來提阿不都熱西提Ā bù lái tí · Ā bù dū rè xī tí 阿不来提阿不都热西提Ā liè kè xī sī 阿列克西斯ā mò xī lín 阿莫西林Ā xī mò fū 阿西莫夫ài pū xī lóng 艾扑西龙ài pū xī lóng 艾撲西龍Ān xī 安西Ān xī xiàn 安西县Ān xī xiàn 安西縣Àò xī nuó sī 奥西娜斯Àò xī nuó sī 奧西娜斯bā bèi xī yà yuán chóng bìng 巴貝西亞原蟲病bā bèi xī yà yuán chóng bìng 巴贝西亚原虫病Bā lún xī yà 巴伦西亚Bā lún xī yà 巴倫西亞bā xī 巴西Bā xī lì yà 巴西利亚Bā xī lì yà 巴西利亞Bā xī zhàn wǔ 巴西战舞Bā xī zhàn wǔ 巴西戰舞Běi Dà xī yáng 北大西洋běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī 北大西洋公約組織běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī 北大西洋公约组织bǐ lā xī tǎn 吡拉西坦Bì xī tè lā tú 庇西特拉图Bì xī tè lā tú 庇西特拉圖Bīn xī fǎ ní yà 宾西法尼亚Bīn xī fǎ ní yà 賓西法尼亞Bō lǐ ní xī yà 玻里尼西亚Bō lǐ ní xī yà 玻里尼西亞Bō lì ní xī yà 波利尼西亚Bō lì ní xī yà 波利尼西亞bō lì ní xī yà 玻利尼西亚bō lì ní xī yà 玻利尼西亞Bō xī mǐ yà 波西米亚Bō xī mǐ yà 波西米亞Bó yī xī 博伊西Bù lín dí xī 布林迪西chāi dōng bǔ xī 拆东补西chāi dōng bǔ xī 拆東補西chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng 拆东墙补西墙chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng 拆東牆補西牆Chè xī 彻西Chè xī 徹西Chéng xī qū 城西区Chéng xī qū 城西區Chuān xī 川西Dá fēn xī 达芬西Dá fēn xī 達芬西Dá wén xī 达文西Dá wén xī 達文西Dà xī 大西Dà xī bì ā 大西庇阿Dà xī guó 大西国Dà xī guó 大西國dà xī yáng 大西洋Dà xī yáng guó 大西洋国Dà xī yáng guó 大西洋國Dà xī yáng yáng zhōng jǐ 大西洋洋中脊Dà xī yáng zhōng jǐ 大西洋中脊Dé biāo xī 德彪西Dé gǔ xī jiā bā 德古西加巴dé mó kè lā xī 德謨克拉西dé mó kè lā xī 德谟克拉西Dí gē · Jiā xī yà Dǎo 迪戈加西亚岛Dí gē · Jiā xī yà Dǎo 迪戈加西亞島dì xī pàn 地西泮Dìng xī 定西Dìng xī dì qū 定西地区Dìng xī dì qū 定西地區Dìng xī shì 定西市dōng bēn xī pǎo 东奔西跑dōng bēn xī pǎo 東奔西跑dōng bēn xī zǒu 东奔西走dōng bēn xī zǒu 東奔西走dōng dǎo xī wāi 东倒西歪dōng dǎo xī wāi 東倒西歪dōng duǒ xī shǎn 东躲西闪dōng duǒ xī shǎn 東躲西閃dōng jiā cháng xī jiā duǎn 东家长西家短dōng jiā cháng xī jiā duǎn 東家長西家短dōng lā xī chě 东拉西扯dōng lā xī chě 東拉西扯dōng lín xī zhǎo 东鳞西爪dōng lín xī zhǎo 東鱗西爪dōng nán xī běi 东南西北dōng nán xī běi 東南西北dōng nán xī běi zhōng 东南西北中dōng nán xī běi zhōng 東南西北中dōng tǎo xī zhēng 东讨西征dōng tǎo xī zhēng 東討西征dōng tù xī wū 东兔西乌dōng tù xī wū 東兔西烏dōng xī 东西dōng xī 東西dōng xī bàn qiú 东西半球dōng xī bàn qiú 東西半球dōng xī fāng 东西方dōng xī fāng 東西方dōng xī fāng wén huà 东西方文化dōng xī fāng wén huà 東西方文化Dōng xī hú 东西湖Dōng xī hú 東西湖Dōng xī hú qū 东西湖区Dōng xī hú qū 東西湖區dōng xī kuān 东西宽dōng xī kuān 東西寬dōng xī nán běi 东西南北dōng xī nán běi 東西南北dōng yǎn xī zhē 东掩西遮dōng yǎn xī zhē 東掩西遮dōng yī láng tóu xī yī bàng zi 东一榔头西一棒子dōng yī láng tóu xī yī bàng zi 東一榔頭西一棒子dōng zhāng xī wàng 东张西望dōng zhāng xī wàng 東張西望dōng zhēng xī tǎo 东征西讨dōng zhēng xī tǎo 東征西討dōng zhēng xī yuàn 东征西怨dōng zhēng xī yuàn 東征西怨Fǎ lán xī 法兰西Fǎ lán xī 法蘭西Fǎ lán xī sī 法兰西斯Fǎ lán xī sī 法蘭西斯Fǎ lán xī sī · Fěi dí nán 法兰西斯斐迪南Fǎ lán xī sī · Fěi dí nán 法蘭西斯斐迪南Fǎ lán xī sī · Péi gēn 法兰西斯培根Fǎ lán xī sī · Péi gēn 法蘭西斯培根Fǎ lán xī Tǐ yù chǎng 法兰西体育场Fǎ lán xī Tǐ yù chǎng 法蘭西體育場Fǎ shǔ Bō lì ní xī yà 法属波利尼西亚Fǎ shǔ Bō lì ní xī yà 法屬波利尼西亞fǎ xī sī 法西斯fǎ xī sī zhǔ yì 法西斯主义fǎ xī sī zhǔ yì 法西斯主義fàn tè xī 范特西Féi xī 肥西Féi xī xiàn 肥西县Féi xī xiàn 肥西縣Fén xī 汾西Fén xī xiàn 汾西县Fén xī xiàn 汾西縣fū nán xī lín 呋喃西林Fú lán xī sī 弗兰西斯Fú lán xī sī 弗蘭西斯Fú lán xī sī · Péi gēn 弗兰西斯培根Fú lán xī sī · Péi gēn 弗蘭西斯培根Gē luó xī 歌罗西Gē luó xī 歌羅西Gē luó xī shū 歌罗西书Gē luó xī shū 歌羅西書Gé ēn xī dǎo 格恩西岛Gé ēn xī dǎo 格恩西島gè bèn dōng xī 各奔东西gè bèn dōng xī 各奔東西Gēn xī dǎo 根西岛Gēn xī dǎo 根西島Guān xī 关西Guān xī 關西Guān xī zhèn 关西镇Guān xī zhèn 關西鎮guǎng xī 广西guǎng xī 廣西Guǎng xī Shěng 广西省Guǎng xī Shěng 廣西省Guǎng xī Zhuàng zú Zì zhì qū 广西壮族自治区Guǎng xī Zhuàng zú Zì zhì qū 廣西壯族自治區guī xī 归西guī xī 歸西hā pǔ xī kē dé 哈普西科德Hā xī nà 哈西納Hā xī nà 哈西纳Hǎi xī 海西Hǎi xī Měng gǔ zú Zàng zú zì zhì zhōu 海西蒙古族藏族自治州Hǎi xī zhōu 海西州hē xī běi fēng 喝西北風hē xī běi fēng 喝西北风Hé xī 河西Hé xī ā shū 何西阿书Hé xī ā shū 何西阿書Hé xī pǔ zhèn 河西堡鎮Hé xī pǔ zhèn 河西堡镇Hé xī pù 河西堡Hé xī qū 河西区Hé xī qū 河西區Hé xī Zǒu láng 河西走廊Hú xī 湖西Hú xī xiāng 湖西乡Hú xī xiāng 湖西鄉Huá xī 华西Huá xī 華西Huá xī Cūn 华西村Huá xī Cūn 華西村Huá xī liǔ yīng 华西柳莺Huá xī liǔ yīng 華西柳鶯Jī xī 雞西Jī xī 鸡西Jī xī shì 雞西市Jī xī shì 鸡西市Jí xī 极西Jí xī 極西jiā dé xī 加德西Jiā lì xī yà 加利西亚Jiā lì xī yà 加利西亞Jiā xī yà 加西亚Jiā xī yà 加西亞jiǎ yǎng xī lín 甲氧西林jià hè xī guī 駕鶴西歸jià hè xī guī 驾鹤西归jià hè xī qù 駕鶴西去jià hè xī qù 驾鹤西去jià hè xī yóu 駕鶴西遊jià hè xī yóu 驾鹤西游jiǎn le zhī ma diū le xī guā 捡了芝麻丢了西瓜jiǎn le zhī ma diū le xī guā 撿了芝麻丟了西瓜Jiàn xī 涧西Jiàn xī 澗西Jiàn xī qū 涧西区Jiàn xī qū 澗西區jiāng xī 江西Jiāng xī Shěng 江西省Jiē xī 揭西Jiē xī xiàn 揭西县Jiē xī xiàn 揭西縣Jié xī 傑西Jié xī 杰西Jié xī · Ōū wén sī 傑西歐文斯Jié xī · Ōū wén sī 杰西欧文斯Jié xī kǎ 傑西卡Jié xī kǎ 杰西卡Jié xī kǎ 洁西卡Jié xī kǎ 潔西卡Jié xī kǎ · Àì bā 洁西卡艾芭Jié xī kǎ · Àì bā 潔西卡艾芭Jié xī kǎ · Àì ěr bā 傑西卡艾爾芭Jié xī kǎ · Àì ěr bā 杰西卡艾尔芭jīn wū xī zhuì , yù tù dōng shēng 金乌西坠,玉兔东升jīn wū xī zhuì , yù tù dōng shēng 金烏西墜,玉兔東昇Jǐn xī 錦西Jǐn xī 锦西Jǐn xī xiàn 錦西縣Jǐn xī xiàn 锦西县Jìng xī 靖西Jìng xī xiàn 靖西县Jìng xī xiàn 靖西縣Kǎ bō xī shì ròu liú 卡波西氏肉瘤Kǎ xī mǐ ěr xiào yìng 卡西米尔效应Kǎ xī mǐ ěr xiào yìng 卡西米爾效應Kǎ xī mò fū 卡西莫夫Kǎ xī ní 卡西尼Kǎ xī ōu 卡西欧Kǎ xī ōu 卡西歐kàng nài jiǎ yǎng xī lín jīn pú jūn 抗耐甲氧西林金葡菌Kē xī 柯西Kē xī jiā Dǎo 科西嘉岛Kē xī jiā Dǎo 科西嘉島Kě kě xī lǐ 可可西里Kè luó āi xī yà 克罗埃西亚Kè luó āi xī yà 克羅埃西亞Kè xī mǎ ní huā yuán 客西馬尼花園Kè xī mǎ ní huā yuán 客西马尼花园Kè xī mǎ ní yuán 客西馬尼園Kè xī mǎ ní yuán 客西马尼园kuà hè xī yóu 跨鶴西遊kuà hè xī yóu 跨鹤西游Lā měi xī sī 拉美西斯Lái xī 莱西Lái xī 萊西Lái xī shì 莱西市Lái xī shì 萊西市Lán xī 兰西Lán xī 蘭西Lán xī xiàn 兰西县Lán xī xiàn 蘭西縣láo lā xī pàn 劳拉西泮láo lā xī pàn 勞拉西泮Lǐ bo kè nèi xī 李卜克內西Lǐ bo kè nèi xī 李卜克内西Lì jiāng Nà xī zú Zì zhì xiàn 丽江纳西族自治县Lì jiāng Nà xī zú Zì zhì xiàn 麗江納西族自治縣liáo xī 辽西liáo xī 遼西Lín xī 临西Lín xī 林西Lín xī 臨西Lín xī xiàn 临西县Lín xī xiàn 林西县Lín xī xiàn 林西縣Lín xī xiàn 臨西縣Lǒng xī 陇西Lǒng xī 隴西Lǒng xī xiàn 陇西县Lǒng xī xiàn 隴西縣Lú xī 泸西Lú xī 瀘西Lú xī xiàn 泸西县Lú xī xiàn 瀘西縣Lù xī 潞西Lù xī 露西Lù xī fǎ 路西法Lù xī fú 路西弗Lù xī shì 潞西市Lù yì sī · Yī nà xī ào · Lú lā · Dá xí ěr wǎ 路易斯伊納西奧盧拉達席爾瓦Lù yì sī · Yī nà xī ào · Lú lā · Dá xí ěr wǎ 路易斯伊纳西奥卢拉达席尔瓦Luò kè xī dé 洛克西德Mǎ kè xī mǐ lián 馬克西米連Mǎ kè xī mǐ lián 马克西米连Mǎ lái xī yà 馬來西亞Mǎ lái xī yà 马来西亚Mǎ lái xī yà rén 馬來西亞人Mǎ lái xī yà rén 马来西亚人Mǎ lái xī yà yǔ 馬來西亞語Mǎ lái xī yà yǔ 马来西亚语Mǎ ná xī 玛拿西Mǎ ná xī 瑪拿西Méi xī 梅西Méi xī yē 梅西耶Méi xī yē xīng biǎo 梅西耶星表Méi xī yè 梅西叶Méi xī yè 梅西葉Méi xī yè xīng biǎo 梅西叶星表Méi xī yè xīng biǎo 梅西葉星表Mì kè luó ní xī yà 密克罗尼西亚Mì kè luó ní xī yà 密克羅尼西亞Mì xī gēn 密西根Mì xī gēn Zhōu 密西根州Mì xī xī bǐ 密西西比Mì xī xī bǐ Hé 密西西比河Mì xī xī bǐ zhōu 密西西比州Mó lǐ xī sī 模里西斯Mó xī 摩西Mó xī de lǜ fǎ 摩西的律法Mó xī lǜ fǎ 摩西律法Mó xī Wǔ jīng 摩西五經Mó xī Wǔ jīng 摩西五经mò xī gē 墨西哥Mò xī gē chéng 墨西哥城Mò xī gē là jiāo 墨西哥辣椒Mò xī gē rén 墨西哥人Mò xī gē Wān 墨西哥湾Mò xī gē Wān 墨西哥灣Mò xī Hé 默西河Mò xī ná 墨西拿Mò xī ná Hǎi xiá 墨西拿海峡Mò xī ná Hǎi xiá 墨西拿海峽Mò xī yà 默西亚Mò xī yà 默西亞Mù ěr xī 穆尔西Mù ěr xī 穆爾西Nà xī 納西Nà xī 纳西Nà xī zú 納西族Nà xī zú 纳西族Nán xī 楠西Nán xī xiāng 楠西乡Nán xī xiāng 楠西鄉Nán xī zhū dǎo 南西諸島Nán xī zhū dǎo 南西诸岛Ní gǔ xī yà 尼古西亚Ní gǔ xī yà 尼古西亞Ní kē xī yà 尼科西亚Ní kē xī yà 尼科西亞niǔ xī lán 紐西蘭niǔ xī lán 纽西兰Niǔ zé xī 紐澤西Niǔ zé xī 纽泽西Pà xī 帕西Pài cuì xī yà 派翠西亚Pài cuì xī yà 派翠西亞pán ní xī lín 盘尼西林pán ní xī lín 盤尼西林Pèi luò xī 佩洛西piān xī 偏西Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái 珀西比希雪莱Pò xī · Bǐ xī · Xuě lái 珀西比希雪萊pǔ xī 普西Qiān xī 迁西Qiān xī 遷西Qiān xī xiàn 迁西县Qiān xī xiàn 遷西縣Qián xī 黔西Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu 黔西南布依族苗族自治州Qián xī nán zhōu 黔西南州Qián xī xiàn 黔西县Qián xī xiàn 黔西縣Qiáo xī 桥西Qiáo xī 橋西Qiáo xī Qū 桥西区Qiáo xī Qū 橋西區Qiè ěr xī 切尔西Qiè ěr xī 切爾西rì luò xī shān 日落西山sā xī mǐ 撒西米sān jiàn tào shì xī zhuāng 三件套式西装sān jiàn tào shì xī zhuāng 三件套式西裝shā xī mǐ 沙西米Shān xī 山西Shān xī Dà xué 山西大学Shān xī Dà xué 山西大學Shān xī shěng 山西省Shān xī shòu 山西兽Shān xī shòu 山西獸Shǎn xī 陕西Shǎn xī 陝西Shǎn xī dà dì zhèn 陕西大地震Shǎn xī dà dì zhèn 陝西大地震Shǎn xī Kē jì Dà xué 陕西科技大学Shǎn xī Kē jì Dà xué 陝西科技大學Shǎn xī Shěng 陕西省Shǎn xī Shěng 陝西省Shǎn xī Shī fàn Dà xué 陕西师范大学Shǎn xī Shī fàn Dà xué 陝西師範大學shàng xī tiān 上西天shēng dōng jī xī 声东击西shēng dōng jī xī 聲東擊西Shèng duō měi hé Pǔ lín xī bǐ 圣多美和普林西比Shèng duō měi hé Pǔ lín xī bǐ 聖多美和普林西比Shèng Hé xī 圣荷西Shèng Hé xī 聖荷西Shèng Lú xī yà 圣卢西亚Shèng Lú xī yà 聖盧西亞Shèng Lú xī yà Dǎo 圣卢西亚岛Shèng Lú xī yà Dǎo 聖盧西亞島Shèng Lù xī yà 圣露西亚Shèng Lù xī yà 聖露西亞Shǐ dài xī 史黛西Sī tǎ xī 斯塔西Sī tài xī 斯泰西Sū lā wēi xī 苏拉威西Sū lā wēi xī 蘇拉威西Sū xī luò 苏西洛Sū xī luò 蘇西洛Tǎ lā hā xī 塔拉哈西Tái xī 台西Tái xī 臺西Tái xī xiāng 台西乡Tái xī xiāng 台西鄉Tái xī xiāng 臺西鄉Tài xī 泰西Tài xī dà rú 泰西大儒Tāng mǔ · Kè lán xī 汤姆克兰西Tāng mǔ · Kè lán xī 湯姆克蘭西Tè gǔ xī jiā ěr bā 特古西加尔巴Tè gǔ xī jiā ěr bā 特古西加爾巴Tián nà xī 田納西Tián nà xī 田纳西Tián nà xī zhōu 田納西州Tián nà xī zhōu 田纳西州Tiě xī 鐵西Tiě xī 铁西Tiě xī qū 鐵西區Tiě xī qū 铁西区Tū ní xī yà 突尼西亚Tū ní xī yà 突尼西亞Tú xī zú 图西族Tú xī zú 圖西族Wǎ dé xī 瓦德西Wǎ xī lǐ 瓦西里Wǎ xī lǐ yē wéi qí 瓦西里耶維奇Wǎ xī lǐ yē wéi qí 瓦西里耶维奇Wéi xī Lì sù zú Zì zhì xiàn 維西傈僳族自治縣Wéi xī Lì sù zú Zì zhì xiàn 维西傈僳族自治县Wéi xī xiàn 維西縣Wéi xī xiàn 维西县Wū xī yà 乌西亚Wū xī yà 烏西亞xī ān chún 西鵪鶉xī ān chún 西鹌鹑xī bān yá 西班牙xī bàn qiú 西半球xī běi 西北xī běi fāng 西北方xī běi yǔ 西北雨xī biān 西边xī biān 西邊xī biānr 西边儿xī biānr 西邊兒xī bù 西部xī cān 西餐xī cè 西侧xī cè 西側xī chén 西沉xī dá 西打xī dì nà fēi 西地那非xī diǎn 西点xī diǎn 西點xī duān 西端xī fān lián 西番莲xī fān lián 西番蓮xī fāng bīn yù 西方滨鹬xī fāng bīn yù 西方濱鷸xī fāng jí lè shì jiè 西方极乐世界xī fāng jí lè shì jiè 西方極樂世界xī fāng mǎ nǎo yán bìng dú 西方馬腦炎病毒xī fāng mǎ nǎo yán bìng dú 西方马脑炎病毒xī fāng páo 西方狍xī fāng sōng jī 西方松雞xī fāng sōng jī 西方松鸡xī fāng yāng jī 西方秧雞xī fāng yāng jī 西方秧鸡xī fēi 西鯡xī fēi 西鲱xī fú 西服xī gé mǎ 西格馬xī gé mǎ 西格马xī guā 西瓜xī hóng jiǎo sǔn 西紅腳隼xī hóng jiǎo sǔn 西红脚隼xī hóng jiǎo xiāo 西紅角鴞xī hóng jiǎo xiāo 西红角鸮xī hóng shì 西紅柿xī hóng shì 西红柿xī hú lu 西葫芦xī hú lu 西葫蘆xī huáng jí líng 西黃鶺鴒xī huáng jí líng 西黄鹡鸰xī jīng 西經xī jīng 西经xī lán huā 西兰花xī lán huā 西蘭花Xī lǐ xī yà 西里西亚Xī lǐ xī yà 西里西亞xī lì 西历xī lì 西曆xī lǐng jiǎo xiāo 西領角鴞xī lǐng jiǎo xiāo 西领角鸮xī luò sài bīn 西洛賽賓xī luò sài bīn 西洛赛宾xī mǐ 西米xī mǐ lù 西米露xī miàn 西面xī nán 西南xī nán bù 西南部xī nán guān wén liǔ yīng 西南冠紋柳鶯xī nán guān wén liǔ yīng 西南冠纹柳莺xī nán lì ěr fèng méi 西南栗耳凤鹛xī nán lì ěr fèng méi 西南栗耳鳳鶥xī nán yà 西南亚xī nán yà 西南亞xī pí 西皮xī qí 西奇xī qín 西芹xī shī quǎn 西施犬xī shì 西式xī shuāng bǎn nà cū fěi 西双版纳粗榧xī shuāng bǎn nà cū fěi 西雙版納粗榧xī tǎ 西塔xī Tài píng Yáng 西太平洋xī xī 西西Xī xī jiā 希西家Xī xī lǐ 西西里Xī xī lǐ Dǎo 西西里岛Xī xī lǐ Dǎo 西西里島xī yáng 西洋xī yáng cài 西洋菜xī yáng jǐng 西洋景xī yáng jìng 西洋鏡xī yáng jìng 西洋镜xī yáng qí 西洋棋xī yáng rén 西洋人xī yáng shān 西洋杉xī yáng shēn 西洋参xī yáng shēn 西洋參xī yáng xī xià 夕阳西下xī yáng xī xià 夕陽西下xī yào 西药xī yào 西藥xī yī 西医xī yī 西醫xī yòu 西柚xī yù 西域xī yuán 西元xī yuán qián 西元前xī zhēng 西征xī zhuāng 西装xī zhuāng 西裝xī zhuāng gé lǚ 西装革履xī zhuāng gé lǚ 西裝革履Xiá xī 陜西xià xī yáng 下西洋Xiàn xī 線西Xiàn xī 线西Xiàn xī xiāng 線西鄉Xiàn xī xiāng 线西乡Xiāng xī 湘西Xiāng xī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu 湘西土家族苗族自治州xiàng xī 向西xiàng xī nán 向西南Xīn Mò xī gē 新墨西哥Xīn Mò xī gē zhōu 新墨西哥州Xīn xī bó lì yà 新西伯利亚Xīn xī bó lì yà 新西伯利亞Xīn xī bó lì yà shì 新西伯利亚市Xīn xī bó lì yà shì 新西伯利亞市Xīn xī lán 新西兰Xīn xī lán 新西蘭Xīn zé xī 新泽西Xīn zé xī 新澤西Xīn zé xī zhōu 新泽西州Xīn zé xī zhōu 新澤西州Yà dá xuē xī 亚达薛西Yà dá xuē xī 亞達薛西Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亚西尔阿拉法特Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亞西爾阿拉法特Yáng xī 阳西Yáng xī 陽西Yáng xī xiàn 阳西县Yáng xī xiàn 陽西縣Yào xī 耀西Yē xī 耶西yī dōng yī xī 一东一西yī dōng yī xī 一東一西yī mìng guī xī 一命归西yī mìng guī xī 一命歸西yī pǔ xī lóng 伊普西隆yǐ xī 以西Yǐ xī jié shū 以西結書Yǐ xī jié shū 以西结书yìn dù ní xī yà 印度尼西亚yìn dù ní xī yà 印度尼西亞Yìn dù ní xī yà yǔ 印度尼西亚语Yìn dù ní xī yà yǔ 印度尼西亞語Yóu lì xī sī 尤利西斯yǔ pǔ xī lóng 宇普西龍yǔ pǔ xī lóng 宇普西龙Yù lóng Nà xī zú Zì zhì xiàn 玉龍納西族自治縣Yù lóng Nà xī zú Zì zhì xiàn 玉龙纳西族自治县Yuē xī yà 約西亞Yuē xī yà 约西亚Yuè xī 岳西yuè xī 越西Yuè xī xiàn 岳西县Yuè xī xiàn 岳西縣Yuè xī xiàn 越西县Yuè xī xiàn 越西縣Yún xī 郧西Yún xī 鄖西Yún xī xiàn 郧西县Yún xī xiàn 鄖西縣Zàn xī pèi 贊西佩Zàn xī pèi 赞西佩Zé xī 泽西Zé xī 澤西Zé xī Dǎo 泽西岛Zé xī Dǎo 澤西島zhōng dà xī yáng jǐ 中大西洋脊Zhōng guó xī běi biān chuí 中国西北边陲Zhōng guó xī běi biān chuí 中國西北邊陲zhōng xī bù 中西部zhōng xī yī 中西医zhōng xī yī 中西醫