Có 1 kết quả:

xī yuán qián

1/1

xī yuán qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) BCE (before the Common Era)
(2) BC (before Christ)