Có 1 kết quả:

xī běi fāng

1/1

xī běi fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) northwest
(2) northwestern