Có 1 kết quả:

Xī kāng ㄒㄧ ㄎㄤ

1/1

Xī kāng ㄒㄧ ㄎㄤ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

historic province of Tibet in Kham region and west Sichuan, a province of Republic of China 1928-49 with capital Ya'an 雅安[Ya3 an1]

Một số bài thơ có sử dụng