Có 1 kết quả:

Xī kāng shěng

1/1

Xī kāng shěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) western Kham
(2) historic province of Tibet in Kham region and west Sichuan, a province of Republic of China 1928-49 with capital Ya'an 雅安[Ya3 an1]