Có 1 kết quả:

xī fāng sōng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) western capercaillie (Tetrao urogallus)