Có 1 kết quả:

xī fāng jí lè shì jiè ㄒㄧ ㄈㄤ ㄐㄧˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Western Pure Land of Ultimate Bliss or Sukhavati (Sanskrit)