Có 1 kết quả:

xī fāng jí lè shì jiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Western Pure Land of Ultimate Bliss or Sukhavati (Sanskrit)