Có 1 kết quả:

xī lì

1/1

xī lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gregorian calendar
(2) Western calendar

Một số bài thơ có sử dụng