Có 1 kết quả:

Xī bān yá gǎng

1/1

Xī bān yá gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Port-of-Spain, capital of Trinidad and Tobago