Có 1 kết quả:

Xī Sà mó yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Western Samoa