Có 1 kết quả:

Xī gòng ㄒㄧ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Saigon, capital of former South Vietnam
(2) Sai Kung town in New Territories, Hong Kong

Một số bài thơ có sử dụng