Có 1 kết quả:

yào wù ㄧㄠˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) key task
(2) important affair