Có 1 kết quả:

yāo jī

1/1

yāo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to intercept
(2) to ambush